وزارت جهاد کشاورزی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۱۶ کلمه (متوسط ۱۶٫۵۷ کلمه در هر خبر)
68
۱٬۰۵۲ نویسه (متوسط ۱۵۰٫۲۹ نویسه در هر خبر)
19
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۲۴۰ کلمه (متوسط ۶۰۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
79
۳۷٬۹۶۱ نویسه (متوسط ۵٬۴۲۳ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
28
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت جهاد کشاورزی