وزارت جهاد کشاورزی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
83
۹۵۰ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۵۶ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۵۹۶ کلمه (متوسط ۲۸۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
34
۲۴٬۴۲۷ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۴ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
88
اخبار تغییر یافته ۲
44
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت جهاد کشاورزی