وزارت جهاد کشاورزی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۹۴ کلمه (متوسط ۱۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
71
۸۵۸ نویسه (متوسط ۱۴۳ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۵۶ کلمه (متوسط ۲۷۶ کلمه در هر خبر)
32
۱۵٬۲۴۶ نویسه (متوسط ۲٬۵۴۱ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت جهاد کشاورزی