مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۲۹۸ نویسه (متوسط ۹۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۴۲۹ کلمه (متوسط ۸۰۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۵٬۲۸۷ نویسه (متوسط ۸٬۴۲۹ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار مؤسسه کار و تأمین اجتماعی