روزنامه خراسان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۰ -
تیتر ۶۹۳ کلمه (متوسط ۶٫۳ کلمه در هر خبر)
99
۶٬۲۲۵ نویسه (متوسط ۵۶٫۵۹ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۷٬۶۴۷ کلمه (متوسط ۳۴۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
41
۳۴۳٬۱۸۲ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۰ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
گوناگون ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه خراسان