روزنامه خراسان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۸ -
تیتر ۷۵۰ کلمه (متوسط ۶٫۳۶ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۹۳۱ نویسه (متوسط ۵۸٫۷۴ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۳٬۵۹۴ کلمه (متوسط ۲۸۴٫۶۹ کلمه در هر خبر)
33
۳۰۴٬۶۶۰ نویسه (متوسط ۲٬۵۸۲ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۴ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
گوناگون ۹ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه خراسان