روزنامه خراسان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۰ -
تیتر ۷۷۶ کلمه (متوسط ۶٫۴۷ کلمه در هر خبر)
98
۷٬۴۲۹ نویسه (متوسط ۶۱٫۹۱ نویسه در هر خبر)
78
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۹٬۲۷۷ کلمه (متوسط ۴۹۳٫۹۸ کلمه در هر خبر)
63
۵۳۷٬۳۷۸ نویسه (متوسط ۴٬۴۷۸ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۱ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۳۱ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه خراسان