روزنامه خراسان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۲ -
تیتر ۵۱۷ کلمه (متوسط ۶٫۳ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۹۱۵ نویسه (متوسط ۵۹٫۹۴ نویسه در هر خبر)
80
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۶٬۷۸۱ کلمه (متوسط ۴۴۸٫۵۵ کلمه در هر خبر)
56
۳۳۴٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۴٬۰۷۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه خراسان