خاورستان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۳۱ نویسه (متوسط ۱۳۱ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۷۵ کلمه (متوسط ۷۵ کلمه در هر خبر)
35
۶۸۰ نویسه (متوسط ۶۸۰ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۹۳ کلمه (متوسط ۷۹۳ کلمه در هر خبر)
94
۷٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۷٬۷۵۳ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار خاورستان