خاورستان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۶۰ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۶۱۴ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۵ نویسه در هر خبر)
17
خلاصه ۹۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
82
۹۵۲ نویسه (متوسط ۲۳۸ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۴۰۵ کلمه (متوسط ۳۵۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
43
۱۵٬۶۳۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۰ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خاورستان