جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۲ -
تیتر ۱٬۵۷۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۱۵٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۹۸٫۷۱ نویسه در هر خبر)
54
right ۳٬۹۳۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
86
۳۵٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۶۸ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۵۱٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۳۳۶٫۸۴ کلمه در هر خبر)
40
۴۶۸٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۳٬۰۸۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۶۵۰ (متوسط ۴٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۱۵۲
100
اخبار تغییر یافته ۶
90
اخبار حذف شده ۲
12
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۸۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار جماران