جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۵۱۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۷۵۹ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۲۶ نویسه در هر خبر)
52
right ۱٬۳۶۳ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۱۲٬۲۸۴ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۳۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۴٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۵۲۴٫۲۱ کلمه در هر خبر)
67
۲۲۰٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۳ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۵۵ (متوسط ۳٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۳
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جماران