جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴۲ -
تیتر ۴٬۱۹۱ کلمه (متوسط ۹٫۴۸ کلمه در هر خبر)
89
۳۹٬۴۱۲ نویسه (متوسط ۸۹٫۱۷ نویسه در هر خبر)
60
summary ۱۲٬۷۰۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۳ کلمه در هر خبر)
95
۱۱۵٬۷۵۰ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۸۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۶۳٬۹۱۰ کلمه (متوسط ۳۷۰٫۸۴ کلمه در هر خبر)
45
۱٬۴۸۳٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۶ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۲٬۱۹۰ (متوسط ۴٫۹۵ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۴۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۵
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹۱ خبر
اقتصادی ۶۸ خبر
اجتماعی ۶۰ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۴۵ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۵۱ خبر
استانی ۹۹ خبر

آخرین اخبار جماران