جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۴۲ نویسه (متوسط ۱۴۲ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۲۴ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۲۴۹ نویسه (متوسط ۲۴۹ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۶۵ کلمه (متوسط ۶۵ کلمه در هر خبر)
2
۶۸۶ نویسه (متوسط ۶۸۶ نویسه در هر خبر)
10
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار جماران