جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۹۷ -
تیتر ۵٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
89
۵۳٬۶۸۲ نویسه (متوسط ۸۹٫۹۲ نویسه در هر خبر)
60
right ۱۶٬۹۸۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
94
۱۵۳٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۲۵۶٫۹ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲۲۷٬۶۲۱ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۲۷ کلمه در هر خبر)
47
۲٬۰۶۴٬۷۷۵ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۹ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۲٬۷۷۶ (متوسط ۴٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۵۹۷
100
اخبار تغییر یافته ۱۶
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۹ خبر
اقتصادی ۱۰۰ خبر
اجتماعی ۱۰۱ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۵۸ خبر
علمی-فناوری ۳۹ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱۱۹ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار جماران