جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴۶ -
تیتر ۲٬۴۸۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
87
۲۳٬۱۲۶ نویسه (متوسط ۹۴٫۰۱ نویسه در هر خبر)
57
summary ۶٬۶۷۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۱ کلمه در هر خبر)
90
۶۱٬۸۰۴ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۲۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۸۷٬۰۷۰ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۹۴ کلمه در هر خبر)
43
۸۰۰٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۲۵۳ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۰۴ (متوسط ۴٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۲۴۶
100
اخبار تغییر یافته ۵
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۲ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۳۸ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۱۹ خبر
ورزشی ۳۳ خبر
استانی ۲۹ خبر

آخرین اخبار جماران