جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۴ -
تیتر ۲٬۳۶۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۹ کلمه در هر خبر)
87
۲۲٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۹۴٫۸۶ نویسه در هر خبر)
56
right ۶٬۸۹۵ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
98
۶۲٬۹۸۰ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۱۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۰۹٬۷۵۰ کلمه (متوسط ۴۶۹٫۰۲ کلمه در هر خبر)
59
۱٬۰۰۳٬۴۳۱ نویسه (متوسط ۴٬۲۸۸ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۹۸ (متوسط ۴٫۶۹ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۲۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۵
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۲ خبر
اقتصادی ۳۲ خبر
اجتماعی ۴۰ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۲۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲۶ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جماران