جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۹۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۴ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۷۷۳ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۸۱ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۴۷۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۵۴۴ نویسه (متوسط ۲۸۴ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۶٬۳۵۷ کلمه (متوسط ۳۹۷٫۳۱ کلمه در هر خبر)
49
۶۰٬۰۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۵۱ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۷۱ (متوسط ۴٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار جماران