جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷۷ -
تیتر ۱٬۶۷۶ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۱۵٬۸۴۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۵۴ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۴٬۷۷۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۸ کلمه در هر خبر)
89
۴۴٬۲۷۰ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۱۱ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۵۲٬۶۰۰ کلمه (متوسط ۲۹۷٫۱۸ کلمه در هر خبر)
35
۴۹۰٬۷۰۰ نویسه (متوسط ۲٬۷۷۲ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۷۴۴ (متوسط ۴٫۲ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۷۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۱۹ خبر
استانی ۹۰ خبر

آخرین اخبار جماران