جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۰ کلمه (متوسط ۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۷۲ نویسه (متوسط ۸۵٫۷۸ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۲۷۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۴ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۵۱۳ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۲۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۲٬۶۶۶ کلمه (متوسط ۲۹۶٫۲۲ کلمه در هر خبر)
35
۲۴٬۴۰۶ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۲ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار جماران