جماران

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۶ کلمه در هر خبر)
85
۷۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۸۶ نویسه در هر خبر)
50
right ۲۵۰ کلمه (متوسط ۳۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۲۹ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۲٬۶۲۶ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
46
۲۳٬۸۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۳ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۴۹ (متوسط ۷ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جماران