ایرنا پلاس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۳۹ کلمه (متوسط ۷٫۳۲ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۶۹٫۲۱ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۵۴۹ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۰۷۳ نویسه (متوسط ۲۶۷ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۸٬۴۵۱ کلمه (متوسط ۴۴۴٫۷۹ کلمه در هر خبر)
56
۸۳٬۹۱۸ نویسه (متوسط ۴٬۴۱۷ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۵۳ (متوسط ۲٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۸
42
اخبار تغییر یافته ۴
47
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۵ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا پلاس