شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۴۱ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۶۹٫۱ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۶۸۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۹ کلمه در هر خبر)
78
۶٬۳۶۳ نویسه (متوسط ۲۱۹٫۴۱ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۸٬۸۶۰ کلمه (متوسط ۳۰۵٫۵۲ کلمه در هر خبر)
36
۸۰٬۷۰۴ نویسه (متوسط ۲٬۷۸۳ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱۲۵ (متوسط ۴٫۳۱ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۴
13
اخبار تغییر یافته ۸
31
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر