شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۶٫۱۷ کلمه در هر خبر)
99
۳۶۲ نویسه (متوسط ۶۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
79
right ۱۲۳ کلمه (متوسط ۲۰٫۵ کلمه در هر خبر)
68
۱٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۱۷۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۴۳۹ کلمه (متوسط ۷۳٫۱۷ کلمه در هر خبر)
3
۴٬۰۸۰ نویسه (متوسط ۶۸۰ نویسه در هر خبر)
9
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۴٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱
16
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبکه‌خبر