شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۱ -
تیتر ۶۰۱ کلمه (متوسط ۷٫۴۲ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۴۹۸ نویسه (متوسط ۶۷٫۸۸ نویسه در هر خبر)
74
right ۲٬۰۱۵ کلمه (متوسط ۲۴٫۸۸ کلمه در هر خبر)
82
۱۸٬۷۱۴ نویسه (متوسط ۲۳۱٫۰۴ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۵٬۱۷۵ کلمه (متوسط ۱۸۷٫۳۵ کلمه در هر خبر)
19
۱۳۸٬۴۴۳ نویسه (متوسط ۱٬۷۰۹ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۳۴۶ (متوسط ۴٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۱۰
12
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبکه‌خبر