شبکه خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۳۴ کلمه (متوسط ۷٫۴۴ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۷۴٫۵ نویسه در هر خبر)
70
right ۳۵۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۸۹ کلمه در هر خبر)
66
۳٬۳۱۲ نویسه (متوسط ۱۸۴ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۴٬۶۰۶ کلمه (متوسط ۲۵۵٫۸۹ کلمه در هر خبر)
29
۴۰٬۵۹۷ نویسه (متوسط ۲٬۲۵۵ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۷۲ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۳
16
اخبار تغییر یافته ۳
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبکه خبر