شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۱۵۳ کلمه (متوسط ۶٫۱۲ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۴۵۵ نویسه (متوسط ۵۸٫۲ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۵۴۲ کلمه (متوسط ۲۱٫۶۸ کلمه در هر خبر)
72
۴٬۹۶۰ نویسه (متوسط ۱۹۸٫۴ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۳٬۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۲۴ کلمه در هر خبر)
10
۲۹٬۹۱۶ نویسه (متوسط ۱٬۱۹۷ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۱۰۱ (متوسط ۴٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
4
اخبار تغییر یافته ۳
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر