شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۶٫۴۲ کلمه در هر خبر)
98
۷۲۹ نویسه (متوسط ۶۰٫۷۵ نویسه در هر خبر)
79
right ۲۲۸ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۲٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۱۷۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۳٬۱۱۳ کلمه (متوسط ۲۵۹٫۴۲ کلمه در هر خبر)
29
۲۸٬۲۸۱ نویسه (متوسط ۲٬۳۵۷ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۵۱ (متوسط ۴٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر