شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۲۷۳ کلمه (متوسط ۶٫۳۵ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۶۰٫۸۶ نویسه در هر خبر)
79
right ۱٬۰۰۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۴۲ کلمه در هر خبر)
78
۹٬۴۲۶ نویسه (متوسط ۲۱۹٫۲۱ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱۰٬۰۹۶ کلمه (متوسط ۲۳۴٫۷۹ کلمه در هر خبر)
26
۹۰٬۶۹۹ نویسه (متوسط ۲٬۱۰۹ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۱۰۳ (متوسط ۲٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۹
20
اخبار تغییر یافته ۸
53
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۵ خبر
عکس ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبکه‌خبر