شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۸ کلمه (متوسط ۷٫۶ کلمه در هر خبر)
95
۳۴۲ نویسه (متوسط ۶۸٫۴ نویسه در هر خبر)
74
summary ۸۳ کلمه (متوسط ۱۶٫۶ کلمه در هر خبر)
55
۷۸۸ نویسه (متوسط ۱۵۷٫۶ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱٬۰۷۲ کلمه (متوسط ۲۱۴٫۴ کلمه در هر خبر)
23
۱۰٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۲٬۰۰۲ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر