شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۲۸۲ کلمه (متوسط ۶٫۵۶ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۷۲۰ نویسه (متوسط ۶۳٫۲۶ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۸۳۶ کلمه (متوسط ۱۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
64
۸٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۳۵ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۱۰٬۸۳۹ کلمه (متوسط ۲۵۲٫۰۷ کلمه در هر خبر)
28
۹۷٬۲۵۸ نویسه (متوسط ۲٬۲۶۲ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۱۵۹ (متوسط ۳٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۷
16
اخبار تغییر یافته ۱۱
36
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر