شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۱۶۳ نویسه (متوسط ۵۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۶۳ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۵۹۳ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۱۳۷ کلمه (متوسط ۴۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۴۸۸ نویسه در هر خبر)
4
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۱
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر