شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۳۵ کلمه (متوسط ۶٫۱۴ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۳۱۶ نویسه (متوسط ۵۹٫۸۲ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۵۴۱ کلمه (متوسط ۲۴٫۵۹ کلمه در هر خبر)
81
۴٬۹۷۰ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۹۱ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۶٬۹۶۱ کلمه (متوسط ۳۱۶٫۴۱ کلمه در هر خبر)
38
۶۵٬۷۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۹۸۷ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۹۱ (متوسط ۴٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر