شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۸ کلمه (متوسط ۷٫۶ کلمه در هر خبر)
95
۳۷۲ نویسه (متوسط ۷۴٫۴ نویسه در هر خبر)
70
right ۱۵۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۱٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۲۷۳ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲٬۲۸۷ کلمه (متوسط ۴۵۷٫۴ کلمه در هر خبر)
58
۲۱٬۸۲۸ نویسه (متوسط ۴٬۳۶۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۰ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبکه‌خبر