شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۷٫۴ کلمه در هر خبر)
95
۳۲۴ نویسه (متوسط ۶۴٫۸ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۱۲۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۶ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۱۰۵ نویسه (متوسط ۲۲۱ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱٬۵۶۷ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۴ کلمه در هر خبر)
37
۱۴٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۹ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۳
60
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر