شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۳۲۱ کلمه (متوسط ۷٫۳ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۰۴۳ نویسه (متوسط ۶۹٫۱۶ نویسه در هر خبر)
73
right ۹۸۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۴۳ کلمه در هر خبر)
74
۸٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۲۰۲٫۲ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱۰٬۶۰۳ کلمه (متوسط ۲۴۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
27
۹۶٬۱۹۱ نویسه (متوسط ۲٬۱۸۶ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۱۶۳ (متوسط ۳٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۳
6
اخبار تغییر یافته ۴
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبکه‌خبر