شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۲۰۲ کلمه (متوسط ۶٫۷۳ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۶۴٫۷۳ نویسه در هر خبر)
76
summary ۷۴۶ کلمه (متوسط ۲۴٫۸۷ کلمه در هر خبر)
82
۶٬۸۹۰ نویسه (متوسط ۲۲۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۷٬۴۶۵ کلمه (متوسط ۲۴۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
28
۶۹٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۲٬۳۱۳ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۱۰۸ (متوسط ۳٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳
10
اخبار تغییر یافته ۲
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر