شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۱۸۰ کلمه (متوسط ۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۶۸۸ نویسه (متوسط ۷۳٫۳۹ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۵۴۰ کلمه (متوسط ۲۳٫۴۸ کلمه در هر خبر)
78
۴٬۹۸۰ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۵۲ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۷٬۸۹۰ کلمه (متوسط ۳۴۳٫۰۴ کلمه در هر خبر)
41
۷۶٬۴۴۶ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۴ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱۰۳ (متوسط ۴٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۴
17
اخبار تغییر یافته ۳
67
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر