سازمان نظام مهندسی ساختمان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
77
۳۸۶ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۶۷ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۱۲۰ کلمه (متوسط ۴۰ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۳۹۵ نویسه در هر خبر)
32
بدنه ۱٬۷۰۶ کلمه (متوسط ۵۶۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
74
۱۷٬۷۴۱ نویسه (متوسط ۵٬۹۱۴ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام مهندسی ساختمان