سازمان نظام مهندسی ساختمان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۵۶۳ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۶ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱۹۵ کلمه (متوسط ۳۹ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۹۴۰ نویسه (متوسط ۳۸۸ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۲٬۵۳۹ کلمه (متوسط ۵۰۷٫۸ کلمه در هر خبر)
65
۲۵٬۶۱۶ نویسه (متوسط ۵٬۱۲۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام مهندسی ساختمان