سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۵۱۹ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۹ کلمه در هر خبر)
48
۴٬۷۰۰ نویسه (متوسط ۲۱۳٫۶۴ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۵۶۷ کلمه (متوسط ۳۴۳٫۹۵ کلمه در هر خبر)
41
۹۰٬۵۶۵ نویسه (متوسط ۴٬۱۱۷ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۰
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای