سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۱۷۱ نویسه (متوسط ۱۷۱ نویسه در هر خبر)
6
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۴۶ کلمه (متوسط ۳۴۶ کلمه در هر خبر)
42
۴٬۵۳۵ نویسه (متوسط ۴٬۵۳۵ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای