شرکت سهامی پشتیبانی امور دام

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۶۷ کلمه (متوسط ۱۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
68
۶۴۱ نویسه (متوسط ۱۶۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
13
خلاصه ۱۲۹ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۱۹۴ نویسه (متوسط ۲۹۸٫۵ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۷۲۵ کلمه (متوسط ۱۸۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
18
۶٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۱٬۷۴۱ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
25
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام