روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۴۵۹ کلمه (متوسط ۵٫۷۴ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۳۴۵ نویسه (متوسط ۵۴٫۳۱ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۱٬۹۵۱ کلمه (متوسط ۷۷۴٫۳۹ کلمه در هر خبر)
96
۵۸۸٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۷٬۳۵۵ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۹ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران