روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۷۰ کلمه (متوسط ۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۶۶۷ نویسه (متوسط ۵۱٫۳۱ نویسه در هر خبر)
85
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰٬۵۹۳ کلمه (متوسط ۸۱۴٫۸۵ کلمه در هر خبر)
91
۱۰۲٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۷٬۸۴۷ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران