روزنامه ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۳۷۳ کلمه (متوسط ۶٫۲۲ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۴۹۹ نویسه (متوسط ۵۸٫۳۲ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۶٬۸۹۲ کلمه (متوسط ۶۱۴٫۸۷ کلمه در هر خبر)
80
۳۵۲٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۵٬۸۷۰ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران