موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۲۸ نویسه (متوسط ۶۴ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۴۸ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۴۲۵ نویسه (متوسط ۲۱۲٫۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱۱۲ کلمه (متوسط ۵۶ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۱۷۷ نویسه (متوسط ۵۸۸ نویسه در هر خبر)
7
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی