موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۲۷ نویسه (متوسط ۶۳٫۵ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۶۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۵۰۶ نویسه (متوسط ۲۵۳ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۸۲۱ کلمه (متوسط ۴۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
51
۹٬۱۳۴ نویسه (متوسط ۴٬۵۶۷ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی