موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۷ کلمه (متوسط ۹٫۴ کلمه در هر خبر)
90
۴۰۲ نویسه (متوسط ۸۰٫۴ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲۲۴ کلمه (متوسط ۴۴٫۸ کلمه در هر خبر)
78
۱٬۹۸۱ نویسه (متوسط ۳۹۶٫۲ نویسه در هر خبر)
32
بدنه ۲٬۵۵۸ کلمه (متوسط ۵۱۱٫۶ کلمه در هر خبر)
65
۲۶٬۵۱۵ نویسه (متوسط ۵٬۳۰۳ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی