ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۸۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳۴ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۲۸۱ نویسه (متوسط ۱۴۰٫۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱۱۳ کلمه (متوسط ۵۶٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۰۰۳ نویسه (متوسط ۵۰۲ نویسه در هر خبر)
5
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار ایلنا