ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳۷ -
تیتر ۵٬۳۱۴ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۶ کلمه در هر خبر)
81
۵۰٬۹۰۶ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴۹ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱۱٬۸۵۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۳ کلمه در هر خبر)
90
۱۱۰٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۴۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۶۲٬۵۲۰ کلمه (متوسط ۳۷۱٫۹ کلمه در هر خبر)
45
۱٬۵۳۷٬۱۹۸ نویسه (متوسط ۳٬۵۱۸ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۱٬۵۳۲ (متوسط ۳٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۴۲۷
97
اخبار تغییر یافته ۶۱
65
اخبار حذف شده ۲
69
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۹ خبر
اقتصادی ۴۵ خبر
اجتماعی ۶۲ خبر
بین‌الملل ۳۰ خبر
فرهنگی ۶۵ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۸۹ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۸۲ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایلنا