ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
87
۷۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۱ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱۳۱ کلمه (متوسط ۱۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
62
۱٬۱۹۰ نویسه (متوسط ۱۷۰ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۵۸۷ کلمه (متوسط ۸۳٫۸۶ کلمه در هر خبر)
4
۵٬۲۱۷ نویسه (متوسط ۷۴۵ نویسه در هر خبر)
11
تعداد کلیدواژه ۳۳ (متوسط ۴٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار ایلنا