ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۶ -
تیتر ۷۷۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۸۶ کلمه در هر خبر)
76
۷٬۵۳۶ نویسه (متوسط ۱۳۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۱٬۶۶۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۸ کلمه در هر خبر)
99
۱۵٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۶۴ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲۱٬۱۸۸ کلمه (متوسط ۳۷۸٫۳۶ کلمه در هر خبر)
46
۱۹۹٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۳٬۵۵۵ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۲۱۹ (متوسط ۳٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۵۵
98
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار ایلنا