ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۵۸۴ کلمه (متوسط ۱۵٫۷۸ کلمه در هر خبر)
71
۵٬۴۹۸ نویسه (متوسط ۱۴۸٫۵۹ نویسه در هر خبر)
20
خلاصه ۸۶۶ کلمه (متوسط ۲۳٫۴۱ کلمه در هر خبر)
78
۷٬۹۹۳ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۰۳ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۲٬۵۱۱ کلمه (متوسط ۳۳۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
41
۱۱۸٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۳٬۲۱۰ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱۳۵ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۳۶
97
اخبار تغییر یافته ۲۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار ایلنا