ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۳ -
تیتر ۱٬۲۹۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۹۵ کلمه در هر خبر)
76
۱۲٬۲۸۳ نویسه (متوسط ۱۳۲٫۰۸ نویسه در هر خبر)
31
خلاصه ۲٬۶۸۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۹ کلمه در هر خبر)
96
۲۴٬۸۰۳ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۷ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۳۷٬۹۰۸ کلمه (متوسط ۴۰۷٫۶۱ کلمه در هر خبر)
51
۳۶۰٬۶۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۷۸ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۳۵۲ (متوسط ۳٫۷۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۹۳
100
اخبار تغییر یافته ۶
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
استانی ۹ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا