ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۴ -
تیتر ۱٬۱۵۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۷ کلمه در هر خبر)
85
۱۰٬۸۷۰ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۵۲ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲٬۳۴۴ کلمه (متوسط ۲۲٫۵۴ کلمه در هر خبر)
75
۲۱٬۷۴۱ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۰۵ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲۲٬۶۳۶ کلمه (متوسط ۲۱۷٫۶۵ کلمه در هر خبر)
23
۲۱۱٬۹۱۸ نویسه (متوسط ۲٬۰۳۸ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۳۲۰ (متوسط ۳٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۱۰۴
100
اخبار تغییر یافته ۸
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۲۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
استانی ۲۰ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا