ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۱٬۳۰۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۹ کلمه در هر خبر)
83
۱۲٬۶۸۱ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۲۲ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲٬۷۶۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۷۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۵٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۱۶ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲۸٬۷۲۶ کلمه (متوسط ۲۵۶٫۴۸ کلمه در هر خبر)
29
۲۷۰٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۲٬۴۱۵ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۲۹۲ (متوسط ۲٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۱۱۱
99
اخبار تغییر یافته ۱۳
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۸ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار ایلنا