ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
52
۲۳۶ نویسه (متوسط ۲۳۶ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۵۴ نویسه (متوسط ۲۵۴ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۴۵ کلمه (متوسط ۲۴۵ کلمه در هر خبر)
27
۲٬۳۳۸ نویسه (متوسط ۲٬۳۳۸ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا