موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۳ کلمه (متوسط ۳ کلمه در هر خبر)
40
۱۸ نویسه (متوسط ۱۸ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۴۶ کلمه (متوسط ۴۶ کلمه در هر خبر)
77
۴۲۶ نویسه (متوسط ۴۲۶ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۱٬۲۸۹ کلمه (متوسط ۱٬۲۸۹ کلمه در هر خبر)
28
۱۲٬۳۵۶ نویسه (متوسط ۱۲٬۳۵۶ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران