موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۳ کلمه (متوسط ۳ کلمه در هر خبر)
40
۱۴ نویسه (متوسط ۱۴ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۹۸ کلمه (متوسط ۹۸ کلمه در هر خبر)
2
۹۰۵ نویسه (متوسط ۹۰۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۰۸۴ کلمه (متوسط ۱٬۰۸۴ کلمه در هر خبر)
55
۱۱٬۴۲۰ نویسه (متوسط ۱۱٬۴۲۰ نویسه در هر خبر)
7
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران