موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۵٫۳۳ کلمه در هر خبر)
86
۱۴۵ نویسه (متوسط ۴۸٫۳۳ نویسه در هر خبر)
87
خلاصه ۱۶۴ کلمه (متوسط ۵۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
64
۱٬۴۴۶ نویسه (متوسط ۴۸۲ نویسه در هر خبر)
5
بدنه ۲٬۵۹۰ کلمه (متوسط ۸۶۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۲۵٬۵۱۰ نویسه (متوسط ۸٬۵۰۳ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر

آخرین اخبار موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران