موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۳ کلمه (متوسط ۳ کلمه در هر خبر)
40
۱۷ نویسه (متوسط ۱۷ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱۰۹ کلمه (متوسط ۱۰۹ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۰۵۶ نویسه (متوسط ۱٬۰۵۶ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۴۳۸ کلمه (متوسط ۱٬۴۳۸ کلمه در هر خبر)
8
۱۴٬۹۱۵ نویسه (متوسط ۱۴٬۹۱۵ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران