سازمان میراث فرهنگی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۹ کلمه (متوسط ۱۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
69
۴۸۹ نویسه (متوسط ۱۶۳ نویسه در هر خبر)
11
summary ۱۰۲ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۰۰۱ نویسه (متوسط ۳۳۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۱٬۳۰۲ کلمه (متوسط ۴۳۴ کلمه در هر خبر)
54
۱۲٬۱۷۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۸ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان میراث فرهنگی