وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۷۶ نویسه (متوسط ۸۸ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
31
۱۹۵ نویسه (متوسط ۹۷٫۵ نویسه در هر خبر)
54
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی