سازمان میراث فرهنگی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۳۳۹ نویسه (متوسط ۱۱۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱۰۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۹۹۹ نویسه (متوسط ۳۳۳ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۵۸۷ کلمه (متوسط ۱۹۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
20
۵٬۵۰۷ نویسه (متوسط ۱٬۸۳۶ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان میراث فرهنگی