هنگام

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۰۴۸ نویسه (متوسط ۷۸٫۷۷ نویسه در هر خبر)
67
summary ۷۱۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۲ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۲۴۸ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱۳٬۲۰۷ کلمه (متوسط ۵۰۷٫۹۶ کلمه در هر خبر)
65
۱۲۲٬۹۹۳ نویسه (متوسط ۴٬۷۳۰ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۰۸ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار هنگام