استانداری گلستان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۴۰۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۹۴ کلمه در هر خبر)
82
۴٬۰۱۷ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۱۵ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۷۴۷ کلمه (متوسط ۲۱٫۹۷ کلمه در هر خبر)
73
۷٬۴۴۰ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۸۲ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۸٬۱۸۸ کلمه (متوسط ۲۴۰٫۸۲ کلمه در هر خبر)
27
۸۲٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۲٬۴۳۱ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۳۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار استانداری گلستان