استانداری گلستان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۰۲ نویسه (متوسط ۱۰۲ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۳۵ کلمه (متوسط ۳۵ کلمه در هر خبر)
92
۳۵۹ نویسه (متوسط ۳۵۹ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۳۷۷ کلمه (متوسط ۳۷۷ کلمه در هر خبر)
46
۳٬۹۰۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۰۵ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار استانداری گلستان