استانداری گیلان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۴۳۳ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۹۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۹۳۹ نویسه (متوسط ۲۳۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۸۵۷ کلمه (متوسط ۲۱۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
23
۸٬۶۴۲ نویسه (متوسط ۲٬۱۶۰ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار استانداری گیلان