روزنامه قانون

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۱۲۸ نویسه (متوسط ۶۴ نویسه در هر خبر)
77
summary ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
25
۱۴۳ نویسه (متوسط ۷۱٫۵ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۲۹۲ کلمه (متوسط ۱۴۶ کلمه در هر خبر)
13
۲٬۷۹۲ نویسه (متوسط ۱٬۳۹۶ نویسه در هر خبر)
28
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه قانون