روزنامه قانون

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۷۶۲ نویسه (متوسط ۶۹٫۲۷ نویسه در هر خبر)
73
right ۲۵۹ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۵ کلمه در هر خبر)
78
۲٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۲۱۹٫۳۶ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۳٬۸۶۹ کلمه (متوسط ۳۵۱٫۷۳ کلمه در هر خبر)
43
۳۵٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۶۹ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
18
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۹ خبر
روزنامه ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه قانون