روزنامه قانون

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۴۲ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۳۸۴ نویسه (متوسط ۶۴ نویسه در هر خبر)
77
right ۱۴۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۵ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۳۲۸ نویسه (متوسط ۲۲۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۲٬۵۹۲ کلمه (متوسط ۴۳۲ کلمه در هر خبر)
54
۲۲٬۹۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۲۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
16
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه قانون