روزنامه قانون

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۲ کلمه (متوسط ۸٫۳۶ کلمه در هر خبر)
93
۸۷۳ نویسه (متوسط ۷۹٫۳۶ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۳۵۴ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۸ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۱۸۸ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۸۲ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۷٬۱۰۱ کلمه (متوسط ۶۴۵٫۵۵ کلمه در هر خبر)
85
۶۶٬۴۵۰ نویسه (متوسط ۶٬۰۴۱ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه قانون