فرهیختگان آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۳۵ کلمه (متوسط ۸٫۷ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۸۴٫۳۷ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱٬۱۰۷ کلمه (متوسط ۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۹٬۹۸۰ نویسه (متوسط ۳۶۹٫۶۳ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۳۳٬۶۸۶ کلمه (متوسط ۱٬۲۴۷٫۶۳ کلمه در هر خبر)
33
۳۲۵٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۱۲٬۰۶۱ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۴
62
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار فرهیختگان آنلاین