فرهیختگان آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۷۱ کلمه (متوسط ۱۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
65
۶۵۹ نویسه (متوسط ۱۶۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
10
right ۱۳۳ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۵ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۱۲۶ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۵ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۴٬۱۵۴ کلمه (متوسط ۱٬۰۳۸٫۵ کلمه در هر خبر)
61
۳۶٬۶۰۹ نویسه (متوسط ۹٬۱۵۲ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فرهیختگان آنلاین