فرهیختگان آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۲۵۲ نویسه (متوسط ۸۴ نویسه در هر خبر)
64
summary ۷۱ کلمه (متوسط ۲۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
78
۶۲۰ نویسه (متوسط ۲۰۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۱٬۱۸۷ کلمه (متوسط ۳۹۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
49
۱۱٬۲۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۴۹ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فرهیختگان آنلاین