فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۹۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۷۹۲ نویسه (متوسط ۹۴٫۳۲ نویسه در هر خبر)
57
right ۶۶۷ کلمه (متوسط ۳۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
92
۶٬۰۳۹ نویسه (متوسط ۳۱۷٫۸۴ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۱۳٬۶۹۳ کلمه (متوسط ۷۲۰٫۶۸ کلمه در هر خبر)
95
۱۲۹٬۱۴۸ نویسه (متوسط ۶٬۷۹۷ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۳٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار فارس