فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳۴ -
تیتر ۳٬۷۱۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۲ کلمه در هر خبر)
84
۳۵٬۲۷۶ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۶۲ نویسه در هر خبر)
49
summary ۹٬۳۹۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
93
۸۶٬۵۷۹ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۲۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۳۷٬۹۵۸ کلمه (متوسط ۴۱۳٫۰۵ کلمه در هر خبر)
51
۱٬۲۹۶٬۷۱۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۲ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۷۱ (متوسط ۳٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۳۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۶۳
52
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۴۲ خبر
اجتماعی ۶۲ خبر
بین‌الملل ۳۴ خبر
فرهنگی ۳۲ خبر
علمی-فناوری ۲۵ خبر
ورزشی ۷۲ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار فارس