فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۱ -
تیتر ۱٬۴۱۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۱۳٬۷۹۲ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۲۸ نویسه در هر خبر)
49
summary ۳٬۷۱۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۷ کلمه در هر خبر)
94
۳۴٬۵۹۶ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۰۹ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵۴٬۴۹۰ کلمه (متوسط ۴۱۵٫۹۵ کلمه در هر خبر)
52
۵۱۶٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۵۱۵ (متوسط ۳٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۱۳۱
100
اخبار تغییر یافته ۱۸
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار فارس