فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۴ -
تیتر ۹۴۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۶ کلمه در هر خبر)
84
۹٬۰۰۴ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۱۹ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۲٬۶۷۴ کلمه (متوسط ۳۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
97
۲۴٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۹۹ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳۳٬۲۵۸ کلمه (متوسط ۳۹۵٫۹۳ کلمه در هر خبر)
49
۳۱۷٬۶۸۸ نویسه (متوسط ۳٬۷۸۲ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۳۷۸ (متوسط ۴٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۸۴
100
اخبار تغییر یافته ۹
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۵۵ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار فارس