فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۲۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۹ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۱۶۵ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۹۱ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۳۰۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۵ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۷۰۹ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۲۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۶٬۱۵۹ کلمه (متوسط ۵۵۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
72
۵۶٬۷۹۰ نویسه (متوسط ۵٬۱۶۳ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۴۳ (متوسط ۳٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فارس