فارس

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۸۰ -
تیتر ۸٬۱۹۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۱ کلمه در هر خبر)
86
۷۹٬۱۱۶ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۴۳ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۲۲٬۱۱۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۳۵ کلمه در هر خبر)
94
۲۰۵٬۸۶۱ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۹۲ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳۰۹٬۱۰۹ کلمه (متوسط ۳۹۶٫۲۹ کلمه در هر خبر)
49
۲٬۹۶۲٬۰۵۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۹۸ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۳٬۴۱۲ (متوسط ۴٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۷۸۰
100
اخبار تغییر یافته ۲۴۹
20
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۴ خبر
اقتصادی ۴۳ خبر
اجتماعی ۳۷ خبر
بین‌الملل ۵۶ خبر
فرهنگی ۵۰ خبر
علمی-فناوری ۲۸ خبر
ورزشی ۱۰۵ خبر
گوناگون ۱۰ خبر
استانی ۳۳۱ خبر
عکس ۶ خبر

آخرین اخبار فارس