فرهنگ نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۲۷۶ کلمه (متوسط ۶٫۷۳ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۶۶٫۱۷ نویسه در هر خبر)
75
right ۱٬۲۰۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۴ کلمه در هر خبر)
97
۱۰٬۹۰۱ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۸۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۵٬۱۱۳ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۶۱ کلمه در هر خبر)
45
۱۳۸٬۲۷۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۷۳ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۰۰ (متوسط ۲٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۳۱
75
اخبار تغییر یافته ۲
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۱۶ خبر
گوناگون ۴ خبر
عکس ۱۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار فرهنگ نیوز