اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۹ -
تیتر ۶۵۸ کلمه (متوسط ۷٫۳۹ کلمه در هر خبر)
95
۶٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۷۰٫۰۴ نویسه در هر خبر)
73
right ۲٬۵۴۷ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
95
۲۳٬۰۵۶ نویسه (متوسط ۲۵۹٫۰۶ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۵۴٬۶۲۸ کلمه (متوسط ۶۱۳٫۸ کلمه در هر خبر)
80
۴۹۰٬۵۱۶ نویسه (متوسط ۵٬۵۱۱ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۲۴۳ (متوسط ۲٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۱۰
11
اخبار تغییر یافته ۲
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار اعتدال