اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۲۵۳ کلمه (متوسط ۷٫۰۳ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۴۲۴ نویسه (متوسط ۶۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
75
right ۷۶۸ کلمه (متوسط ۲۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
71
۶٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۱۹۳٫۴۷ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۷٬۶۱۹ کلمه (متوسط ۴۸۹٫۴۲ کلمه در هر خبر)
62
۱۶۳٬۷۴۴ نویسه (متوسط ۴٬۵۴۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۱۳۷ (متوسط ۳٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۸
22
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار اعتدال