اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۴۸۱ کلمه (متوسط ۷٫۱۸ کلمه در هر خبر)
96
۴٬۵۰۰ نویسه (متوسط ۶۷٫۱۶ نویسه در هر خبر)
75
right ۱٬۸۸۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۱۸ کلمه در هر خبر)
93
۱۷٬۲۲۷ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۱۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۳۷٬۰۰۱ کلمه (متوسط ۵۵۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
71
۳۴۴٬۳۳۷ نویسه (متوسط ۵٬۱۳۹ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۳۰۹ (متوسط ۴٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۲۵
37
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار اعتدال