اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۳۷ کلمه (متوسط ۷٫۶۱ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۳۴۶ نویسه (متوسط ۷۴٫۷۸ نویسه در هر خبر)
70
right ۴۵۸ کلمه (متوسط ۲۵٫۴۴ کلمه در هر خبر)
84
۴٬۳۰۲ نویسه (متوسط ۲۳۹ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۲٬۴۲۴ کلمه (متوسط ۶۹۰٫۲۲ کلمه در هر خبر)
91
۱۱۸٬۳۰۸ نویسه (متوسط ۶٬۵۷۳ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۱۰۵ (متوسط ۵٫۸۳ کلیدواژه در هر خبر)
39
خبرهای عکس‌دار ۵
27
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار اعتدال