اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۲۸۷ کلمه (متوسط ۶٫۸۳ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۶۷٫۵۵ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۱٬۲۲۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۶ کلمه در هر خبر)
97
۱۱٬۰۰۹ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۱۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۹٬۳۳۳ کلمه (متوسط ۶۹۸٫۴ کلمه در هر خبر)
92
۲۸۰٬۲۵۰ نویسه (متوسط ۶٬۶۷۳ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۱۵۷ (متوسط ۳٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۲
28
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار اعتدال