اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۳۸۵ کلمه (متوسط ۸٫۰۲ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۵۵۴ نویسه (متوسط ۷۴٫۰۴ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۱٬۶۰۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۳۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۴٬۶۰۶ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۲۹ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۲۰٬۴۰۷ کلمه (متوسط ۴۲۵٫۱۵ کلمه در هر خبر)
53
۱۹۰٬۰۹۴ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۰٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
6
خبرهای عکس‌دار ۴۴
91
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار اعتدال