اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۵ -
تیتر ۶۱۲ کلمه (متوسط ۸٫۱۶ کلمه در هر خبر)
93
۶٬۰۴۶ نویسه (متوسط ۸۰٫۶۱ نویسه در هر خبر)
66
right ۲٬۱۵۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
95
۱۹٬۹۳۵ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۳۶٬۴۳۸ کلمه (متوسط ۴۸۵٫۸۴ کلمه در هر خبر)
62
۳۳۰٬۴۵۰ نویسه (متوسط ۴٬۴۰۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۲۷۴ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۷
9
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار اعتدال