سازمان اورژانس کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
98
۱۸۳ نویسه (متوسط ۶۱ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
40
۳۵۰ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
64
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان اورژانس کشور