سازمان اورژانس کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۱ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۷۶۶ نویسه (متوسط ۸۵٫۱۱ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱۴۷ کلمه (متوسط ۱۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
54
۱٬۴۳۰ نویسه (متوسط ۱۵۸٫۸۹ نویسه در هر خبر)
88
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان اورژانس کشور