سازمان اورژانس کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۵۵ نویسه (متوسط ۷۷٫۵ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۳۴ کلمه (متوسط ۱۷ کلمه در هر خبر)
56
۳۲۴ نویسه (متوسط ۱۶۲ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲۸۳ کلمه (متوسط ۱۴۱٫۵ کلمه در هر خبر)
13
۲٬۶۳۴ نویسه (متوسط ۱٬۳۱۷ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان اورژانس کشور