سازمان اورژانس کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۷۵ نویسه (متوسط ۷۵ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
30
۸۱ نویسه (متوسط ۸۱ نویسه در هر خبر)
45
بدنه ۸۲ کلمه (متوسط ۸۲ کلمه در هر خبر)
4
۷۷۱ نویسه (متوسط ۷۷۱ نویسه در هر خبر)
12
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان اورژانس کشور