سازمان اورژانس کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۵۲۰ نویسه (متوسط ۱۳۰ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۸۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
67
۷۰۵ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۲۵ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۷۵۹ کلمه (متوسط ۱۸۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
19
۷٬۱۴۹ نویسه (متوسط ۱٬۷۸۷ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۴ خبر

آخرین اخبار سازمان اورژانس کشور