سازمان اورژانس کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۵ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۷۱۸ نویسه (متوسط ۷۹٫۷۸ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱۳۳ کلمه (متوسط ۱۴٫۷۸ کلمه در هر خبر)
49
۱٬۲۹۵ نویسه (متوسط ۱۴۳٫۸۹ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱٬۰۸۷ کلمه (متوسط ۱۲۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
10
۱۰٬۳۱۴ نویسه (متوسط ۱٬۱۴۶ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۲٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۶
66
اخبار تغییر یافته ۳
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۷ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان اورژانس کشور