دیدبان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۰۵ نویسه (متوسط ۱۰۵ نویسه در هر خبر)
50
right ۴۵ کلمه (متوسط ۴۵ کلمه در هر خبر)
78
۴۱۱ نویسه (متوسط ۴۱۱ نویسه در هر خبر)
27
بدنه ۸۳۲ کلمه (متوسط ۸۳۲ کلمه در هر خبر)
89
۷٬۸۷۳ نویسه (متوسط ۷٬۸۷۳ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار دیدبان