برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۴۸۶ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۵ نویسه در هر خبر)
39
right ۱۵۰ کلمه (متوسط ۳۷٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۳۱۵ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۷۵ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۳٬۱۳۵ کلمه (متوسط ۷۸۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
95
۲۷٬۰۹۵ نویسه (متوسط ۶٬۷۷۴ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۶ کلیدواژه در هر خبر)
36
خبرهای عکس‌دار ۳
75
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار برنا