برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۵۲۱ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۴ نویسه در هر خبر)
52
right ۲۸۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۱۳ کلمه در هر خبر)
63
۲٬۶۴۸ نویسه (متوسط ۱۷۶٫۵۳ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۲٬۹۵۲ کلمه (متوسط ۱۹۶٫۸ کلمه در هر خبر)
20
۲۶٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۱٬۷۵۹ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۵٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۱۱
73
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار برنا