برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۶۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
84
۳٬۵۸۲ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۵۵ نویسه در هر خبر)
47
right ۸۲۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
83
۷٬۷۳۴ نویسه (متوسط ۲۳۴٫۳۶ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۸٬۳۵۸ کلمه (متوسط ۲۵۳٫۲۷ کلمه در هر خبر)
29
۷۷٬۳۴۵ نویسه (متوسط ۲٬۳۴۴ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۱۵۴ (متوسط ۴٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۳۰
90
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار برنا