برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۲ -
تیتر ۸۰۶ کلمه (متوسط ۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
88
۷٬۷۳۶ نویسه (متوسط ۹۴٫۳۴ نویسه در هر خبر)
57
right ۲٬۱۵۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۶ کلمه در هر خبر)
87
۱۹٬۷۷۰ نویسه (متوسط ۲۴۱٫۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۲۲٬۱۶۷ کلمه (متوسط ۲۷۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
31
۲۰۲٬۵۸۹ نویسه (متوسط ۲٬۴۷۱ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۳۴۰ (متوسط ۴٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۵۸
70
اخبار تغییر یافته ۹
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
استانی ۳۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار برنا