برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۶ -
تیتر ۱٬۲۴۳ کلمه (متوسط ۹٫۸۷ کلمه در هر خبر)
88
۱۱٬۷۷۲ نویسه (متوسط ۹۳٫۴۳ نویسه در هر خبر)
57
right ۳٬۱۴۶ کلمه (متوسط ۲۴٫۹۷ کلمه در هر خبر)
83
۲۹٬۰۳۵ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۴۴ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۳۶٬۰۳۸ کلمه (متوسط ۲۸۶٫۰۲ کلمه در هر خبر)
33
۳۳۳٬۵۰۱ نویسه (متوسط ۲٬۶۴۷ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۵۶۸ (متوسط ۴٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۱۱۶
92
اخبار تغییر یافته ۱۱
78
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳۳ خبر
استانی ۴۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار برنا