برهان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۵ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۲۲۲ نویسه (متوسط ۷۴ نویسه در هر خبر)
70
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۱۰۱ کلمه (متوسط ۲٬۳۶۷ کلمه در هر خبر)
0
۶۷٬۸۳۰ نویسه (متوسط ۲۲٬۶۱۰ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار برهان