وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۲۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۶۵ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸٬۲۰۹ کلمه (متوسط ۴۸۲٫۸۸ کلمه در هر خبر)
61
۷۸٬۶۶۶ نویسه (متوسط ۴٬۶۲۷ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی