وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۹ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۰۸۷ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۷۸ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۰۱۲ کلمه (متوسط ۲۲۳٫۵۶ کلمه در هر خبر)
24
۱۸٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۲٬۰۷۴ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی