وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۹۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۵ کلمه در هر خبر)
83
۸۴۹ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۸۷۸ کلمه (متوسط ۲۳۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
26
۱۸٬۴۵۲ نویسه (متوسط ۲٬۳۰۶ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی