بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۹۰ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۸۳۳ نویسه (متوسط ۸۳٫۳ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۳۴۰ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۰۷۷ نویسه (متوسط ۳۰۷٫۷ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۳٬۹۲۴ کلمه (متوسط ۳۹۲٫۴ کلمه در هر خبر)
48
۳۷٬۳۵۶ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۶ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
60
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز