بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۳ -
تیتر ۳٬۱۱۴ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۳۰٬۰۵۶ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۲ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۸٬۳۱۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۶ کلمه در هر خبر)
97
۷۸٬۳۳۴ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۸ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۲۲٬۵۳۸ کلمه (متوسط ۴۳۳ کلمه در هر خبر)
54
۱٬۱۶۰٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۴٬۱۰۱ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱۰۸ (متوسط ۰٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
15
خبرهای عکس‌دار ۴۷
16
اخبار تغییر یافته ۳۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۵ خبر
اقتصادی ۴۹ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۵۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۶۶ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز