بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳۲ -
تیتر ۴٬۵۹۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۳ کلمه در هر خبر)
86
۴۳٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۶۱ نویسه در هر خبر)
52
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۷۰٬۳۵۸ کلمه (متوسط ۳۹۴٫۳۵ کلمه در هر خبر)
49
۱٬۶۰۹٬۶۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۶ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۲۰۳ (متوسط ۰٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۱۱۳
26
اخبار تغییر یافته ۲۸
83
اخبار حذف شده ۲
69
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵۱ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
فرهنگی ۶۰ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱۸ خبر
استانی ۵۴ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز