بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲۸ -
تیتر ۳٬۶۸۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۴ کلمه در هر خبر)
84
۳۵٬۳۶۳ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۸۱ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲۵٬۳۲۲ کلمه (متوسط ۳۸۲٫۰۸ کلمه در هر خبر)
47
۱٬۱۷۴٬۰۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۰ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱۷۲ (متوسط ۰٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
20
خبرهای عکس‌دار ۶۱
18
اخبار تغییر یافته ۶
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۶ خبر
اقتصادی ۴۰ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
فرهنگی ۹۴ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۵۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز