بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۶ -
تیتر ۱٬۸۴۴ کلمه (متوسط ۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
88
۱۷٬۴۹۸ نویسه (متوسط ۹۴٫۰۸ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۵٬۱۶۰ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۴ کلمه در هر خبر)
92
۴۸٬۹۵۱ نویسه (متوسط ۲۶۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۴۷٬۴۳۳ کلمه (متوسط ۲۵۵٫۰۲ کلمه در هر خبر)
29
۴۵۰٬۴۴۴ نویسه (متوسط ۲٬۴۲۲ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۰۰ (متوسط ۵٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۵۵
29
اخبار تغییر یافته ۱۰
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۱۵۲ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز