بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۲۴۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۶۸ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۳۳۰ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۶۳ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۴۲۸ کلمه (متوسط ۳۳۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
41
۵۸٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۳ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
15
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز