بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۴ -
تیتر ۹۸۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
86
۹٬۵۱۴ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۲۱ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۲٬۶۹۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۶ کلمه در هر خبر)
95
۲۵٬۳۵۵ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۷۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳۰٬۲۵۴ کلمه (متوسط ۳۲۱٫۸۵ کلمه در هر خبر)
38
۲۸۸٬۹۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۴۶۳ (متوسط ۴٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۰
21
اخبار تغییر یافته ۳
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۶۷ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز