بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۴ -
تیتر ۳٬۳۴۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۸ کلمه در هر خبر)
84
۳۲٬۶۱۸ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۹۵ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۸٬۱۷۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۲ کلمه در هر خبر)
92
۷۷٬۶۵۶ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۶۷٬۷۶۹ کلمه (متوسط ۲۳۰٫۵۱ کلمه در هر خبر)
25
۶۵۷٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۲۳۵ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۱۴۰ (متوسط ۰٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
19
خبرهای عکس‌دار ۳۵
11
اخبار تغییر یافته ۱۰
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
استانی ۲۴۹ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز