بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۱ کلمه در هر خبر)
84
۹۸۷ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۲۹۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۸۵۷ نویسه (متوسط ۳۱۷٫۴۴ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱٬۷۳۲ کلمه (متوسط ۱۹۲٫۴۴ کلمه در هر خبر)
20
۱۶٬۵۷۷ نویسه (متوسط ۱٬۸۴۲ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
77
اخبار تغییر یافته ۱
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز