بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۶ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۴۰۰ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۶۹ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۳۵۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۲۵۸٫۵۴ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۲٬۲۷۱ کلمه (متوسط ۱۷۴٫۶۹ کلمه در هر خبر)
17
۲۲٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۱٬۷۴۳ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
15
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز