بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۶ -
تیتر ۱٬۵۱۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
84
۱۴٬۵۴۹ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۹۸ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۳٬۹۳۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۹۶ کلمه در هر خبر)
96
۳۶٬۹۶۱ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۷۷ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳۷٬۷۸۰ کلمه (متوسط ۲۷۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
32
۳۶۳٬۳۲۹ نویسه (متوسط ۲٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۷۴۵ (متوسط ۵٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۱۸
13
اخبار تغییر یافته ۵
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
استانی ۱۰۶ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز