بسیج نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۹ -
تیتر ۱٬۹۴۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۸ کلمه در هر خبر)
83
۱۸٬۲۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۸۵ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۵٬۰۳۲ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۸ کلمه در هر خبر)
99
۴۷٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۹۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۸۷٬۸۲۵ کلمه (متوسط ۵۱۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
67
۸۴۰٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۴٬۹۷۰ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۹۲۷ (متوسط ۵٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
45
خبرهای عکس‌دار ۵۲
30
اخبار تغییر یافته ۲۱
68
اخبار حذف شده ۲
21
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۲۷ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار بسیج نیوز