بانک ورزش

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۱۲ کلمه (متوسط ۷٫۴۷ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۱۰۴ نویسه (متوسط ۷۳٫۶ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۳۳۱ کلمه (متوسط ۱۵۵٫۴ کلمه در هر خبر)
15
۲۱٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۱٬۴۲۴ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱۴ خبر

آخرین اخبار بانک ورزش