بانک ورزش

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۳ -
تیتر ۶۵۷ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۶٬۳۱۱ نویسه (متوسط ۸۶٫۴۵ نویسه در هر خبر)
62
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۴٬۱۹۱ کلمه (متوسط ۱۹۴٫۴ کلمه در هر خبر)
20
۱۲۹٬۰۹۷ نویسه (متوسط ۱٬۷۶۸ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۶۸ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار بانک ورزش