آوای نشاط

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۳۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۲۴۲ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۹۱ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۳۵۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۵ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۳۲۵ نویسه (متوسط ۳۰۲٫۲۷ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۷٬۶۹۲ کلمه (متوسط ۶۹۹٫۲۷ کلمه در هر خبر)
92
۸۱٬۱۷۰ نویسه (متوسط ۷٬۳۷۹ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار آوای نشاط