عطنانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۳۰ نویسه (متوسط ۶۵ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۵۵۷ کلمه (متوسط ۲٬۲۷۸٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۴۲٬۳۱۳ نویسه (متوسط ۲۱٬۱۵۶ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۱۸ (متوسط ۹ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار عطنانیوز