عطنانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
86
۴۹۰ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۵ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۴۵۵ کلمه (متوسط ۳۶۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
44
۱۳٬۶۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۰ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۵٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار عطنانیوز