عطنانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۲۳ نویسه (متوسط ۱۲۳ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۰۰ کلمه (متوسط ۲۰۰ کلمه در هر خبر)
21
۱٬۷۲۱ نویسه (متوسط ۱٬۷۲۱ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۷ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار عطنانیوز