عطنانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۴۴۹ نویسه (متوسط ۱۴۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
20
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۲۲۵ کلمه (متوسط ۴۰۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
51
۱۰٬۹۷۲ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۷ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۲ (متوسط ۷٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
12
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۳ خبر

آخرین اخبار عطنانیوز