آرمان امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۸۰ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱٬۶۸۴ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۲۷ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۵۷۸ کلمه (متوسط ۳۸٫۵۳ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۳۴۲٫۷۳ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۱۰٬۳۴۴ کلمه (متوسط ۶۸۹٫۶ کلمه در هر خبر)
91
۹۹٬۷۶۶ نویسه (متوسط ۶٬۶۵۱ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
66
اخبار تغییر یافته ۵
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار آرمان امروز