آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۳ -
تیتر ۱٬۱۴۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۵ کلمه در هر خبر)
87
۱۱٬۲۴۷ نویسه (متوسط ۹۹٫۵۳ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۲۴٫۶۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۶٬۳۴۹ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۴۵٬۶۹۴ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۳۷ کلمه در هر خبر)
50
۴۴۵٬۴۸۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۲ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۴۲۸ (متوسط ۳٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱۱۲
99
اخبار تغییر یافته ۲۸
38
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۱۹ خبر

آخرین اخبار آنا