آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
86
۴۱۷ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۲۵ نویسه در هر خبر)
50
right ۱۴۵ کلمه (متوسط ۳۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۳۴۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۲٬۶۵۷ کلمه (متوسط ۶۶۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
87
۲۵٬۷۶۹ نویسه (متوسط ۶٬۴۴۲ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۳٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آنا