آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۱ -
تیتر ۱٬۲۲۴ کلمه (متوسط ۹٫۳۴ کلمه در هر خبر)
90
۱۱٬۷۵۴ نویسه (متوسط ۸۹٫۷۳ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۲٬۸۷۶ کلمه (متوسط ۲۱٫۹۵ کلمه در هر خبر)
73
۲۶٬۹۴۸ نویسه (متوسط ۲۰۵٫۷۱ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۲۹٬۳۶۴ کلمه (متوسط ۲۲۴٫۱۵ کلمه در هر خبر)
24
۲۸۵٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۲٬۱۸۳ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۷۰۳ (متوسط ۵٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۱۳۰
99
اخبار تغییر یافته ۲۹
44
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۲۹ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۲۲ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار آنا