آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۲ -
تیتر ۱٬۴۳۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۷ کلمه در هر خبر)
83
۱۳٬۸۵۳ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۵۵ نویسه در هر خبر)
44
right ۴٬۱۴۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۹۹ کلمه در هر خبر)
94
۳۸٬۳۲۸ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۱۶ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۵۰٬۸۰۲ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۴۱ کلمه در هر خبر)
52
۴۸۳٬۴۷۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۳ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۴۶۲ (متوسط ۳٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱۱۶
95
اخبار تغییر یافته ۲۳
52
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار آنا