ارتش

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۲۸ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۳۲۰ نویسه (متوسط ۸۰ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۴ کلمه (متوسط ۱ کلمه در هر خبر)
3
۵۹ نویسه (متوسط ۱۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
8
بدنه ۲٬۳۷۴ کلمه (متوسط ۵۹۳٫۵ کلمه در هر خبر)
77
۵۱٬۰۸۹ نویسه (متوسط ۱۲٬۷۷۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۴ خبر

آخرین اخبار ارتش