روزنامه آفتاب یزد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۳۶ کلمه (متوسط ۶٫۸ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۶۲٫۶۵ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۶۴۶ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۳ کلمه در هر خبر)
40
۶۳٬۴۹۴ نویسه (متوسط ۳٬۱۷۵ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
5
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفتاب یزد