روزنامه آفتاب یزد

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۲۸ کلمه (متوسط ۶٫۴ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۲۷۲ نویسه (متوسط ۶۳٫۶ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۱٬۵۱۵ کلمه (متوسط ۱٬۰۷۵٫۷۵ کلمه در هر خبر)
56
۲۰۳٬۲۶۹ نویسه (متوسط ۱۰٬۱۶۳ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
5
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفتاب یزد