روزنامه آفتاب یزد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۵٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۲۷۹ نویسه (متوسط ۵۵٫۸ نویسه در هر خبر)
82
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۴۳۹ کلمه (متوسط ۶۸۷٫۸ کلمه در هر خبر)
91
۳۲٬۶۰۵ نویسه (متوسط ۶٬۵۲۱ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه آفتاب یزد