روزنامه آفتاب یزد

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۲۳ کلمه (متوسط ۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۱۴۸ نویسه (متوسط ۵۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳٬۳۳۹ کلمه (متوسط ۶۳۵٫۱۹ کلمه در هر خبر)
83
۱۲۸٬۲۲۸ نویسه (متوسط ۶٬۱۰۶ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
4
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفتاب یزد