افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۳۷۱ کلمه (متوسط ۷٫۸۹ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۳۵۶ نویسه (متوسط ۷۱٫۴ نویسه در هر خبر)
72
right ۱٬۲۹۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۵ کلمه در هر خبر)
91
۱۱٬۴۳۶ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۳۲ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱۹٬۴۷۲ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۳ کلمه در هر خبر)
52
۱۸۱٬۵۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۳ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۶۸ (متوسط ۳٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار افکارنیوز