افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۴۸ کلمه (متوسط ۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۳۷۵ نویسه (متوسط ۷۲٫۳۷ نویسه در هر خبر)
71
right ۶۳۹ کلمه (متوسط ۳۳٫۶۳ کلمه در هر خبر)
94
۵٬۴۷۰ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۸۹ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۶٬۵۰۲ کلمه (متوسط ۳۴۲٫۲۱ کلمه در هر خبر)
41
۵۹٬۰۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۱۰۸ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۶۹ (متوسط ۳٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار افکارنیوز