روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۲۲۶ کلمه (متوسط ۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۲۲۲ نویسه (متوسط ۵۲٫۹ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳٬۸۶۷ کلمه (متوسط ۳۳۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
40
۱۲۸٬۹۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۷۱ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۳
54
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش