روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۳۹۱ کلمه (متوسط ۵٫۸۴ کلمه در هر خبر)
96
۳٬۷۲۴ نویسه (متوسط ۵۵٫۵۸ نویسه در هر خبر)
82
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۵٬۷۱۳ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۷۸ کلمه در هر خبر)
47
۲۴۱٬۸۸۲ نویسه (متوسط ۳٬۶۱۰ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۶
38
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه آفرینش