روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۲۵۸ کلمه (متوسط ۵٫۸۶ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۵۴۱ نویسه (متوسط ۵۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
81
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۷٬۲۹۳ کلمه (متوسط ۳۹۳٫۰۲ کلمه در هر خبر)
49
۱۶۱٬۹۸۴ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۱ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۷
38
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش