روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۲۹۹ کلمه (متوسط ۶٫۱ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۵۹٫۸۴ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۶٬۸۲۷ کلمه (متوسط ۳۴۳٫۴۱ کلمه در هر خبر)
41
۱۶۱٬۷۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۰ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۰
40
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش