روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۳۱۵ کلمه (متوسط ۶٫۳ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۹۵۹ نویسه (متوسط ۵۹٫۱۸ نویسه در هر خبر)
80
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۶٬۸۹۲ کلمه (متوسط ۳۳۷٫۸۴ کلمه در هر خبر)
41
۱۵۹٬۴۲۳ نویسه (متوسط ۳٬۱۸۸ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۰
40
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش