روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۳۰۱ کلمه (متوسط ۵٫۹ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۹۲۲ نویسه (متوسط ۵۷٫۲۹ نویسه در هر خبر)
81
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۶٬۷۲۷ کلمه (متوسط ۳۲۷٫۹۸ کلمه در هر خبر)
39
۱۵۷٬۲۹۹ نویسه (متوسط ۳٬۰۸۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۱
41
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش