روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۶ -
تیتر ۳۳۴ کلمه (متوسط ۵٫۰۶ کلمه در هر خبر)
81
۳٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۴۸٫۴۸ نویسه در هر خبر)
87
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۲٬۶۹۹ کلمه (متوسط ۳۴۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
41
۲۱۲٬۶۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۱ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۶
39
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه آفرینش