روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۳۶۴ کلمه (متوسط ۵٫۴۳ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۵۲٫۱۲ نویسه در هر خبر)
85
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۶٬۵۵۶ کلمه (متوسط ۳۹۶٫۳۶ کلمه در هر خبر)
49
۲۴۹٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۲۳ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۲
32
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه آفرینش