روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۲۶۴ کلمه (متوسط ۵٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۵۴٫۲۶ نویسه در هر خبر)
83
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵٬۶۰۷ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۰۶ کلمه در هر خبر)
40
۱۴۸٬۲۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۱۵۴ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۸
38
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش