روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۲۴۹ کلمه (متوسط ۵٫۶۶ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۴۳۵ نویسه (متوسط ۵۵٫۳۴ نویسه در هر خبر)
83
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۸٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۹۳ کلمه در هر خبر)
52
۱۷۳٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۷
38
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش