هفته‌نامه ۹ دی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۳۴۹ کلمه (متوسط ۶٫۹۸ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۳۰۱ نویسه (متوسط ۶۶٫۰۲ نویسه در هر خبر)
75
right ۲۲۲ کلمه (متوسط ۴٫۴۴ کلمه در هر خبر)
14
۲٬۱۲۵ نویسه (متوسط ۴۲٫۵ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۵۶٬۵۹۲ کلمه (متوسط ۱٬۱۳۱٫۸۴ کلمه در هر خبر)
49
۵۱۲٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۱۰٬۲۴۸ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۴ خبر
فرهنگی ۷ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار هفته‌نامه ۹ دی