ورزش 11

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۳ کلمه در هر خبر)
81
۷۶۰ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۵۷ نویسه در هر خبر)
47
summary ۱۳۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
65
۱٬۲۸۵ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۵۷ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۲٬۰۵۶ کلمه (متوسط ۲۹۳٫۷۱ کلمه در هر خبر)
34
۱۷٬۵۵۹ نویسه (متوسط ۲٬۵۰۸ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۷ خبر

آخرین اخبار ورزش 11