ورزش۱۱

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۲۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۱۹۰ نویسه (متوسط ۹۹٫۱۷ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۲۳۱ کلمه (متوسط ۱۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
64
۲٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۱۸۲٫۰۸ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۲٬۵۱۸ کلمه (متوسط ۲۰۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
22
۲۴٬۶۹۹ نویسه (متوسط ۲٬۰۵۸ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۳۸ (متوسط ۳٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر

آخرین اخبار ورزش۱۱