شهرداری ارومیه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
87
۶۹۹ نویسه (متوسط ۹۹٫۸۶ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۱۵۴ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۴۸۲ نویسه (متوسط ۲۱۱٫۷۱ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۱٬۹۶۲ کلمه (متوسط ۲۸۰٫۲۹ کلمه در هر خبر)
32
۲۰٬۰۳۵ نویسه (متوسط ۲٬۸۶۲ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۷
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار شهرداری ارومیه