طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۹۲۲ کلمه (متوسط ۱۴٫۸۷ کلمه در هر خبر)
73
۸٬۶۵۲ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۵۵ نویسه در هر خبر)
26
summary ۶۹۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۳ کلمه در هر خبر)
37
۶٬۳۱۱ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۷۹ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۱۱٬۹۳۴ کلمه (متوسط ۱۹۲٫۴۸ کلمه در هر خبر)
20
۱۰۷٬۳۷۴ نویسه (متوسط ۱٬۷۳۲ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۲۴۸ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵۸ خبر

آخرین اخبار طرفداری