طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۳ -
تیتر ۱٬۶۹۶ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۹ کلمه در هر خبر)
77
۱۶٬۱۱۴ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۰۱ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۲٬۰۱۹ کلمه (متوسط ۱۶٫۴۱ کلمه در هر خبر)
54
۱۸٬۶۷۸ نویسه (متوسط ۱۵۱٫۸۵ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲۰٬۵۹۵ کلمه (متوسط ۱۶۷٫۴۴ کلمه در هر خبر)
16
۱۸۴٬۸۵۰ نویسه (متوسط ۱٬۵۰۳ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۵۰۹ (متوسط ۴٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۹۳
75
اخبار تغییر یافته ۱۸
63
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۱۰ خبر

آخرین اخبار طرفداری