طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳۵ -
تیتر ۳٬۳۶۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۵ کلمه در هر خبر)
88
۳۱٬۸۴۵ نویسه (متوسط ۹۵٫۰۶ نویسه در هر خبر)
56
summary ۱٬۷۲۹ کلمه (متوسط ۵٫۱۶ کلمه در هر خبر)
17
۱۵٬۹۹۲ نویسه (متوسط ۴۷٫۷۴ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۴۱٬۷۵۵ کلمه (متوسط ۱۲۴٫۶۴ کلمه در هر خبر)
10
۳۸۲٬۸۳۲ نویسه (متوسط ۱٬۱۴۳ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۵۳۶ (متوسط ۱٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۸
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶۱ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۷۹ خبر
گوناگون ۵۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار طرفداری