طرفداری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۸ -
تیتر ۱٬۴۰۱ کلمه (متوسط ۱۴٫۳ کلمه در هر خبر)
75
۱۳٬۴۲۴ نویسه (متوسط ۱۳۶٫۹۸ نویسه در هر خبر)
28
خلاصه ۱٬۰۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
35
۹٬۶۷۹ نویسه (متوسط ۹۸٫۷۷ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۲۱٬۴۴۵ کلمه (متوسط ۲۱۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
24
۱۹۷٬۵۳۶ نویسه (متوسط ۲٬۰۱۶ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۴۵۳ (متوسط ۴٫۶۲ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۸۵
86
اخبار تغییر یافته ۹
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۸۸ خبر

آخرین اخبار طرفداری