خبرگزاری تقریب

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۲۶۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۰۵ کلمه در هر خبر)
79
۲٬۴۷۰ نویسه (متوسط ۱۲۳٫۵ نویسه در هر خبر)
37
خلاصه ۴۷۳ کلمه (متوسط ۲۳٫۶۵ کلمه در هر خبر)
78
۴٬۳۴۷ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۳۵ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۶٬۲۱۴ کلمه (متوسط ۸۱۰٫۷ کلمه در هر خبر)
91
۱۵۲٬۳۶۳ نویسه (متوسط ۷٬۶۱۸ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری تقریب