خبرگزاری تقریب

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۹ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۹۲ نویسه (متوسط ۹۲ نویسه در هر خبر)
58
summary ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
40
۱۲۰ نویسه (متوسط ۱۲۰ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲۳۰ کلمه (متوسط ۲۳۰ کلمه در هر خبر)
25
۲٬۳۵۹ نویسه (متوسط ۲٬۳۵۹ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری تقریب