تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۲۷۴ کلمه (متوسط ۶٫۸۵ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۸۰۴ نویسه (متوسط ۷۰٫۱ نویسه در هر خبر)
73
right ۱۸۶ کلمه (متوسط ۴٫۶۵ کلمه در هر خبر)
15
۱٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۴۲ نویسه در هر خبر)
23
بدنه ۱۶٬۵۱۳ کلمه (متوسط ۴۱۲٫۸۲ کلمه در هر خبر)
51
۱۵۴٬۶۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۸۶۶ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک