تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۹ -
تیتر ۷۸۵ کلمه (متوسط ۸٫۸۲ کلمه در هر خبر)
91
۷٬۶۱۷ نویسه (متوسط ۸۵٫۵۸ نویسه در هر خبر)
62
right ۱٬۲۹۸ کلمه (متوسط ۱۴٫۵۸ کلمه در هر خبر)
48
۱۱٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳۹٬۸۱۵ کلمه (متوسط ۴۴۷٫۳۶ کلمه در هر خبر)
56
۳۶۶٬۶۸۰ نویسه (متوسط ۴٬۱۲۰ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
13
اخبار تغییر یافته ۸
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک