تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۶۱۹ کلمه (متوسط ۸٫۸۴ کلمه در هر خبر)
91
۵٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۸۵٫۴۱ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۹۵۲ کلمه (متوسط ۱۳٫۶ کلمه در هر خبر)
45
۸٬۵۰۵ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۲۹٬۲۹۱ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
52
۲۷۶٬۲۵۴ نویسه (متوسط ۳٬۹۴۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۸
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۹ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک