تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۱ -
تیتر ۱٬۷۶۲ کلمه (متوسط ۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
90
۱۶٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۸۸٫۳۸ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۳٬۲۵۲ کلمه (متوسط ۱۷٫۰۳ کلمه در هر خبر)
56
۲۹٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۱۵۳٫۷۲ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۷۹٬۱۷۱ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۵۱ کلمه در هر خبر)
52
۷۴۲٬۵۶۹ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۸ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
1
اخبار تغییر یافته ۲۶
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۵۰ خبر
بین‌الملل ۴۰ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
گوناگون ۳ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک