تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۲۷ کلمه (متوسط ۱۵٫۸۸ کلمه در هر خبر)
70
۱٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۱۵۱٫۲۵ نویسه در هر خبر)
19
خلاصه ۴۱۶ کلمه (متوسط ۵۲ کلمه در هر خبر)
68
۳٬۵۷۰ نویسه (متوسط ۴۴۶٫۲۵ نویسه در هر خبر)
16
بدنه ۸٬۳۰۶ کلمه (متوسط ۱٬۰۳۸٫۲۵ کلمه در هر خبر)
61
۷۶٬۸۱۷ نویسه (متوسط ۹٬۶۰۲ نویسه در هر خبر)
30
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
12
اخبار تغییر یافته ۱
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک