تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۲ -
تیتر ۵۴۵ کلمه (متوسط ۷٫۵۷ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۳۳۹ نویسه (متوسط ۷۴٫۱۵ نویسه در هر خبر)
70
right ۸۰۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۲ کلمه در هر خبر)
37
۷٬۱۸۷ نویسه (متوسط ۹۹٫۸۲ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۳۰٬۸۸۳ کلمه (متوسط ۴۲۸٫۹۳ کلمه در هر خبر)
54
۲۸۸٬۹۴۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۱۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۱۷۹ (متوسط ۲٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۳
4
اخبار تغییر یافته ۷
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
عکس ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک