تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۲ -
تیتر ۱٬۰۷۹ کلمه (متوسط ۸٫۸۴ کلمه در هر خبر)
91
۱۰٬۳۶۸ نویسه (متوسط ۸۴٫۹۸ نویسه در هر خبر)
63
right ۱٬۷۰۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۰۱ کلمه در هر خبر)
46
۱۵٬۵۳۰ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۳ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴۶٬۶۴۱ کلمه (متوسط ۳۸۲٫۳ کلمه در هر خبر)
47
۴۳۲٬۳۳۰ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۴ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲۴۸ (متوسط ۲٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۴۸ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۳ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک