تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۷ -
تیتر ۱٬۷۲۲ کلمه (متوسط ۷٫۹۴ کلمه در هر خبر)
94
۱۶٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۷۷٫۲۹ نویسه در هر خبر)
68
right ۴٬۹۱۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۶۶ کلمه در هر خبر)
75
۴۴٬۵۰۰ نویسه (متوسط ۲۰۵٫۰۷ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۷۶٬۶۳۳ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۱۵ کلمه در هر خبر)
43
۷۱۰٬۵۸۳ نویسه (متوسط ۳٬۲۷۵ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۳۳۲ (متوسط ۱٫۵۳ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۸
3
اخبار تغییر یافته ۳۳
61
اخبار حذف شده ۱
69
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۷۷ خبر
بین‌الملل ۶۱ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک