تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۵۴۹ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۵٬۲۶۴ نویسه (متوسط ۹۰٫۷۶ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۸۸۷ کلمه (متوسط ۳۲٫۵۳ کلمه در هر خبر)
96
۱۷٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۲۹۴٫۷۹ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۲۴٬۱۱۱ کلمه (متوسط ۴۱۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
52
۲۲۶٬۰۵۴ نویسه (متوسط ۳٬۸۹۷ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۳۰۲ (متوسط ۵٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار تابناک