تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶۴ -
تیتر ۱٬۳۲۴ کلمه (متوسط ۸٫۰۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۲٬۴۴۶ نویسه (متوسط ۷۵٫۸۹ نویسه در هر خبر)
69
right ۲٬۳۰۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۰۸ کلمه در هر خبر)
46
۲۰٬۹۵۲ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۷۶ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۷۵٬۹۹۶ کلمه (متوسط ۴۶۳٫۳۹ کلمه در هر خبر)
59
۷۰۸٬۱۷۹ نویسه (متوسط ۴٬۳۱۸ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۲۳۴ (متوسط ۱٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۶
3
اخبار تغییر یافته ۲۲
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۶۴ خبر
بین‌الملل ۵۰ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک