تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۳۷۰ کلمه (متوسط ۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۶۷۲ نویسه (متوسط ۸۷٫۴۳ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱٬۱۳۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۰۲ کلمه در هر خبر)
90
۱۰٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۹۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱۲٬۹۷۸ کلمه (متوسط ۳۰۹ کلمه در هر خبر)
37
۱۲۵٬۰۵۱ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۷ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۶
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار تابناک