تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۴ کلمه (متوسط ۸٫۵۵ کلمه در هر خبر)
92
۸۹۳ نویسه (متوسط ۸۱٫۱۸ نویسه در هر خبر)
65
right ۲۴۸ کلمه (متوسط ۲۲٫۵۵ کلمه در هر خبر)
75
۲٬۳۰۱ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۱۸ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲٬۲۶۲ کلمه (متوسط ۲۰۵٫۶۴ کلمه در هر خبر)
22
۱۹٬۹۶۷ نویسه (متوسط ۱٬۸۱۵ نویسه در هر خبر)
39
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۱۸ کلیدواژه در هر خبر)
7
خبرهای عکس‌دار ۲
18
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک