تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۲۶۰ کلمه (متوسط ۸٫۳۹ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۴۱۹ نویسه (متوسط ۷۸٫۰۳ نویسه در هر خبر)
67
right ۷۹۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۵۵ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۲۱۵ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۷۴ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱۳٬۵۴۸ کلمه (متوسط ۴۳۷٫۰۳ کلمه در هر خبر)
55
۱۲۵٬۸۲۴ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار تابناک