تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۸ -
تیتر ۱٬۳۶۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۲٬۹۸۳ نویسه (متوسط ۸۲٫۱۷ نویسه در هر خبر)
65
summary ۱٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۸ کلمه در هر خبر)
37
۱۶٬۰۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۵۳٬۵۵۳ کلمه (متوسط ۳۳۸٫۹۴ کلمه در هر خبر)
41
۴۹۴٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۳٬۱۳۰ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۸
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۶۶ خبر
بین‌الملل ۴۶ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار تابناک