روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۳۱۶ کلمه (متوسط ۶٫۴۵ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۰۸۲ نویسه (متوسط ۶۲٫۹ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۱٬۱۰۴ کلمه (متوسط ۲۲٫۵۳ کلمه در هر خبر)
75
۱۰٬۱۶۳ نویسه (متوسط ۲۰۷٫۴۱ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۳۰٬۹۳۷ کلمه (متوسط ۶۳۱٫۳۷ کلمه در هر خبر)
83
۲۹۵٬۹۶۳ نویسه (متوسط ۶٬۰۴۰ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۲۴۲ (متوسط ۴٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۶
53
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل