روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۲۷۹ کلمه (متوسط ۶٫۳۴ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۶۶۴ نویسه (متوسط ۶۰٫۵۵ نویسه در هر خبر)
79
summary ۱٬۱۹۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۱۱ کلمه در هر خبر)
90
۱۰٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۲۴۹٫۵۲ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۳۰٬۵۹۶ کلمه (متوسط ۶۹۵٫۳۶ کلمه در هر خبر)
92
۲۹۳٬۰۶۷ نویسه (متوسط ۶٬۶۶۱ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۲۱۷ (متوسط ۴٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۲
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل