روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۲۹۰ کلمه (متوسط ۶٫۹ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۶۵٫۹۸ نویسه در هر خبر)
76
خلاصه ۹۵۳ کلمه (متوسط ۲۲٫۶۹ کلمه در هر خبر)
75
۸٬۷۸۷ نویسه (متوسط ۲۰۹٫۲۱ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۲۳٬۴۲۹ کلمه (متوسط ۵۵۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
72
۲۲۵٬۰۹۴ نویسه (متوسط ۵٬۳۵۹ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲۰۷ (متوسط ۴٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۱۸
42
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل