روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۲۵۴ کلمه (متوسط ۶٫۶۸ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۳۶۱ نویسه (متوسط ۶۲٫۱۳ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۷۵۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۹۵ کلمه در هر خبر)
66
۷٬۱۲۲ نویسه (متوسط ۱۸۷٫۴۲ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۲۹٬۰۹۲ کلمه (متوسط ۷۶۵٫۵۸ کلمه در هر خبر)
97
۲۷۷٬۰۱۵ نویسه (متوسط ۷٬۲۹۰ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۱۸۷ (متوسط ۴٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۱۹
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل