روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹ -
تیتر ۵۱۲ کلمه (متوسط ۶٫۴۸ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۸۷۵ نویسه (متوسط ۶۱٫۷۱ نویسه در هر خبر)
78
right ۲٬۲۶۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۸ کلمه در هر خبر)
95
۲۱٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۹۷ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵۳٬۷۷۸ کلمه (متوسط ۶۸۰٫۷۳ کلمه در هر خبر)
90
۵۱۶٬۴۷۳ نویسه (متوسط ۶٬۵۳۸ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۳۹۲ (متوسط ۴٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۴۱
51
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل