روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۴۹۳ کلمه (متوسط ۶٫۱۶ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۸۲۰ نویسه (متوسط ۶۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
79
right ۲٬۲۷۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
94
۲۱٬۲۱۳ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۱۶ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵۵٬۶۷۷ کلمه (متوسط ۶۹۵٫۹۶ کلمه در هر خبر)
92
۵۴۳٬۳۲۳ نویسه (متوسط ۶٬۷۹۲ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۳۹۷ (متوسط ۴٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۴۴
55
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۳۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل