روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۲۵۴ کلمه (متوسط ۶٫۳۵ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۶۱٫۲ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۹۲۸ کلمه (متوسط ۲۳٫۲ کلمه در هر خبر)
77
۸٬۶۹۶ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۴ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۲۸٬۶۰۴ کلمه (متوسط ۷۱۵٫۱ کلمه در هر خبر)
95
۲۷۰٬۴۶۶ نویسه (متوسط ۶٬۷۶۲ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۱۹۷ (متوسط ۴٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۰
50
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل