روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۳۰۰ کلمه (متوسط ۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۸۶۶ نویسه (متوسط ۶۳٫۶۹ نویسه در هر خبر)
77
summary ۱٬۱۸۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۱ کلمه در هر خبر)
87
۱۱٬۱۰۳ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۷۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۲۷٬۸۴۱ کلمه (متوسط ۶۱۸٫۶۹ کلمه در هر خبر)
81
۲۶۸٬۴۲۴ نویسه (متوسط ۵٬۹۶۵ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۲۲۱ (متوسط ۴٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۲۱
46
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل