روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۲۸۹ کلمه (متوسط ۶٫۷۲ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۷۷۱ نویسه (متوسط ۶۴٫۴۴ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۱٬۰۳۶ کلمه (متوسط ۲۴٫۰۹ کلمه در هر خبر)
80
۹٬۵۹۱ نویسه (متوسط ۲۲۳٫۰۵ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۲۴٬۰۴۳ کلمه (متوسط ۵۵۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
72
۲۳۰٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۵٬۳۵۳ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲۱۲ (متوسط ۴٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۴۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه تعادل