صبحانه آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۵ -
تیتر ۵۰۷ کلمه (متوسط ۷٫۸ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۷۰۳ نویسه (متوسط ۷۲٫۳۵ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۲٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۳۱٫۶۹ کلمه در هر خبر)
97
۱۷٬۹۹۳ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۸۲ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲۳٬۲۰۴ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۹۸ کلمه در هر خبر)
43
۲۰۹٬۶۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۶ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۲۲۳ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۶۵
100
اخبار تغییر یافته ۳
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۳۹ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار صبحانه آنلاین