صبحانه آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۸ -
تیتر ۴۲۷ کلمه (متوسط ۷٫۳۶ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۹۶۷ نویسه (متوسط ۶۸٫۴ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۱٬۹۶۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۱ کلمه در هر خبر)
94
۱۷٬۶۴۵ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۲۲ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۲۹٬۴۷۲ کلمه (متوسط ۵۰۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
65
۲۷۹٬۳۳۷ نویسه (متوسط ۴٬۸۱۶ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۹۴ (متوسط ۳٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۵۸
100
اخبار تغییر یافته ۲
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
گوناگون ۱۷ خبر

آخرین اخبار صبحانه آنلاین