شورای نگهبان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۷۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۵۹ کلمه (متوسط ۱۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
65
۵۷۲ نویسه (متوسط ۱۹۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
96
بدنه ۴۶۷ کلمه (متوسط ۱۵۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
15
۴٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۱٬۴۵۵ نویسه در هر خبر)
30
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر

آخرین اخبار شورای نگهبان