شاتا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۶۱ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۴ کلمه در هر خبر)
74
۱٬۳۹۹ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۱۸ نویسه در هر خبر)
35
right ۳۶۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۱۸ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۱۰۰ نویسه (متوسط ۲۸۱٫۸۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۲٬۸۵۶ کلمه (متوسط ۲۵۹٫۶۴ کلمه در هر خبر)
29
۲۴٬۶۵۲ نویسه (متوسط ۲٬۲۴۱ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۲
54
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱۰ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار شاتا