شاتا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۷۰ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۶۴۷ نویسه (متوسط ۱۲۹٫۴ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۱۳۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۴ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۲۴۱ نویسه (متوسط ۲۴۸٫۲ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱٬۲۵۳ کلمه (متوسط ۲۵۰٫۶ کلمه در هر خبر)
28
۱۱٬۱۵۵ نویسه (متوسط ۲٬۲۳۱ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر

آخرین اخبار شاتا