شادا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۵ کلمه در هر خبر)
75
۲۷۸ نویسه (متوسط ۱۳۹ نویسه در هر خبر)
27
right ۸۰ کلمه (متوسط ۴۰ کلمه در هر خبر)
85
۷۲۶ نویسه (متوسط ۳۶۳ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۹۵۸ کلمه (متوسط ۴۷۹ کلمه در هر خبر)
61
۸٬۷۱۸ نویسه (متوسط ۴٬۳۵۹ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار شادا