سنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۶۱ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۸۷٫۹۳ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۱٬۰۰۴ کلمه (متوسط ۳۴٫۶۲ کلمه در هر خبر)
93
۹٬۱۱۲ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۲۱ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱۰٬۵۴۷ کلمه (متوسط ۳۶۳٫۶۹ کلمه در هر خبر)
44
۹۸٬۰۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۲ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
گوناگون ۵ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار سنا